Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Ples9. februára 2024 sme po päťročnej prestávke opäť plesali v nádherne ozdobených priestoroch Domu Matice slovenskej v Nových Zámkoch. Aspoň na chvíľu sme v opojení hudby, súťaží a zábavy zabudli na každodenné starosti a povinnosti. Školský parlament usporiadal v poradí už VIII. školský ples.

Úvod večera patril tanečnej skupine Ghetto Art Complex, ktorá nám tanečným vystúpením ples slávnostne otvorila. Celý večer nás sprevádzali moderátorky večera: Ester Presburgerová a Lara Gyarmati. Úvodný vstup spevácky obohatili naše talentované žiačky Viktória Váczi a Sabina Michlianová a pozvanie zaspievať prijala aj naša absolventka Katrin Klobučníková. Po krátkom hudobno-tanečnom úvode nám svoj tanečný talent predviedli všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci našej školy v sprievode našich žiakov. Dokázali nám, že aj tanec im ide na výbornú.

Nálada na plese veľmi záleží aj od hudby, tento rok sa nám o ňu staral vynikajúci DJ Laci, ktorý nás nenechal sedieť na stoličkách počas celého večera.

Po večeri, ktorá bola mimochodom veľmi chutná, nasledovali súťaže, pri ktorých sme sa príjemne zabavili. Počas večera sme mali možnosť odfotiť sa vo fotoboxe firmy Barus, a tak si zabezpečiť peknú spomienku na tento večer v podobe fotky. 

O 23.00 hod. sme začali žrebovať výherné čísla z tomboly, ktorá bola aj tento rok štedrá. O jej plynulý priebeh sa postarali moderátorky a ja. Niektorí boli s výhrami spokojní, iní mali toho šťastia menej, no napriek tomu dobrú náladu nestrácali. Na parkete sme sa zabávali do rána.

Dúfame, že sa všetci cítili dobre a že zostaneme tejto tradícii školského plesu verní. Veríme, že i budúci rok sa nám podarí zorganizovať ďalší ročník a že sa minimálne v takomto počte stretneme.

Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii plesu. Menovite by som chcela poďakovať pani riaditeľke, ktorá nám ples odsúhlasila, Ing. Ferusovej, ktorá túto tradíciu na škole začala, Mgr. Trencsikovej za veľkú pomoc pri organizácii a nádhernú výzdobu, žiakom zo školského parlamentu i mimo neho, ktorí nám veľmi pomohli pri organizácii i výzdobe, ZRŠ SZŠ za finančnú pomoc, Domu Matice slovenskej v Nových Zámkoch za priestory, všetkým učiteľom i žiakom za sponzorské dary do tomboly, Gastro Domu za výbornú večeru, obsluhe, kuchárom, Gabike Kurucovej za zákusky, babke a tete Mišky a Laury Slovákovej za pagáčiky a praclíky, firme BARUS a Vám všetkým, ktorí ste prišli na ples, pretože Vaše usmiate tváre sú naším hnacím motorom.

Ďakujeme.

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová
koordinátorka ŠP