Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Národná ceny kvality v OVPVzdelávanie a odborná príprava sú kľúčovými faktormi úspešného zapojenia sa do trhu práce. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava je zároveň jednou z hlavných priorít Európskej únie, nakoľko je nevyhnutnou súčasťou prosperujúcich ekonomík členských štátov.

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už druhýkrát organizoval v apríli 2023 Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Súčasťou Mesiaca kvality je Vyhlásenie Národnej ceny kvality v OVP, prostredníctvom ktorej chcú posilniť motiváciu pedagogických a nepedagogických pracovníkov v OVP, zviditeľniť ich úsilie, aktivity, výsledky a zvýšiť prestíž OVP na Slovensku. Cieľom ocenenia je identifikovať a vyzdvihnúť poskytovateľov pre zabezpečovanie kvality na vysokej úrovni v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v rámci SR.

O ocenenie sa môžu uchádzať verejné a súkromné stredné odborné školy, ktoré sa aktívne venujú zabezpečovaniu a rozvoju kvality v OVP nad rámec stanovených štandardov.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja tento rok nominoval na toto ocenenie v kategórii celoživotné vzdelávanie práve našu školu, SZŠ – EK v Nových Zámkoch. Bola to pre nás veľká pocta a zároveň výzva. Našou úlohou bolo napísať, prečo by sme si práve my zaslúžili toto prestížne ocenenie. Dôvodov je viacero. Naša škola je úzko previazaná s reálnym životom. Vnímame nedostatok zdravotníckych pracovníkov vo všetkých kategóriách. Reakciou na potreby spoločnosti sme preto zaradili do študijných programov okrem denného aj večerné pomaturitné štúdium. Konkrétne - odbory praktická sestra a masér, podológ a učebný odbor - sanitár. Pomaturitné štúdium umožňuje rýchlejšiu cestu dostať absolventov do zdravotníckeho systému a praxe.

Zmena životného štýlu so sebou priniesla aj starostlivosť o časti tela, ktorým v minulosti nebola venovaná dostatočná pozornosť. Napríklad starostlivosť o chodidlá. Ako jediná škola na Slovensku ponúkame vzdelávanie v experimentálnom dvojročnom študijnom programe - podológia.

V rámci programu Erasmus+ zlepšujeme kvalitu odborného vzdelávania a prípravy našich žiakov prostredníctvom absolvovania zahraničných stáží. Naša škola opakovane využila túto príležitosť pre žiakov a zamestnancov pod názvom „Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce“.

Legislatíva SR nariaďuje frekventantom a záujemcom o získanie vodičského preukazu absolvovať osemhodinový kurz prvej pomoci. My sme na túto potrebu verejnosti zareagovali akreditovaným kurzom.

Okrem tejto aktivity spolupracujeme s rôznymi podnikmi a profesijnými organizáciami z nášho regiónu. Napríklad pre firmu LAND ROVER vykonávame masáže pre pracovníkov priamo v sídle firmy.

Naši absolventi, tak v dennom ako aj vo večernom štúdiu, sa po maturitnej skúške častokrát uchádzajú o štúdium na vysokej škole v odbore ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, či zdravotnícky záchranár v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Ide o zdravotnícke povolania, o ktoré je v našej spoločnosti výrazný dopyt. Preto za obrovskú výhodu považujeme fakt, že Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, jej fakultu ZaSP sv. Ladislava máme priamo v našom meste.

Sme škola otvorená verejnosti, sme škola ponúkajúca moderné odborné vzdelávanie a prípravu, o čom vás môže presvedčiť nasledujúce video Video, ktoré natočili naši žiaci pod gesciou riaditeľky školy RNDr. Dariny Karvajovej, MPH.