Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dňa 01. 01. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti („zákon“), ktorého cieľom je zlepšiť odhaľovanie protispoločenskej činnosti (známe tiež ako „whistleblowing“) a tým jej zamedzovať. Zákon upravuje podmienky pre poskytovanie ochrany oznamovateľom kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a s tým súvisiace práva a povinnosti (aj vo vzťahu k zamestnávateľom).

Zavedenie nových zákonných definícií

Nový zákon zavádza niekoľko nových pojmov, pričom za najvýznamnejšie možno považovať:

  • Oznamovateľ protispoločenskej činnosti - je každá fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia.
  • Oznámenie - je každé podanie oznamovateľa o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, vrátane písomných podnetov.
  • Závažná protispoločenská činnosť - zahŕňa napríklad trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe alebo niektorý z trestných činov korupcie. Patria sem tiež všetky trestné činy s hornou hranicou trestnej sadzby nad 3 roky a správne delikty s hornou hranicou pokuty vo výške najmenej 50 000 eur.

Koho chráni nový zákon?

Ochrana sa vzťahuje na každého zamestnanca, ktorý v dobrej viere uviedol skutočnosti, ktoré môžu alebo ktoré významnou mierou prispeli k objasneniu protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa a o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Tu je potrebné zdôrazniť, že oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných zákonov.

Forma oznámenia protispoločenskej činnosti

Oznámenie o protispoločenskej činnosti možno urobiť jedným z troch spôsobov:

  • vo forme trestného oznámenia, alebo
  • podnetu na začatie konania o správnom delikte, alebo
  • v rámci vnútroštátnej štruktúry zamestnávateľa (pozri nižšie).

Povinnosti pre zamestnávateľov

V prípade zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami (a všetkých orgánov verejnej moci) zákon ustanovuje niekoľko povinností navyše. Najmä sa jedná o povinnosť:

  • vydať vnútorný predpis obsahujúci systém vnútorných podnetov,
  • prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od prijatia,
  • zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podnet podala a oznámiť je výsledok jeho vybavenia.

SZŠ – EK Nové Zámky vo vzťahu k uvedeným povinnostiam vypracovala Smernicu o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1 Nové Zámky.

Predmetná smernica je verejne prístupná k nahliadnutiu na webovom portáli v časti „oznamovanie protispoločenskej činnosti“.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7, a podľa § 12 zákona je zástupkyňa riaditeľky školy pre TEČ.

Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu SZŠ – EK, Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY“.