Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 a v súvislosti s rezortnými opatreniami MŠVVaŠ SR, v dôsledku ktorých bude od 30. marca 2020 až do odvolania prerušené vyučovanie v školách, vydávam ako riaditeľka školy nasledovné usmernenie:

  • Žiadam všetkých žiakov, aby sa ku svojim školským povinnostiam postavili veľmi zodpovedne a postupovali podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich, ktorí počas tohto mimoriadneho obdobia budú využívať niektoré formy dištančného vzdelávania prostredníctvom rôznych nástrojov v rámci elektronickej komunikácie a budú žiakom zasielať učebné materiály, úlohy, pracovné listy, pokyny pre samoštúdium a podobne. Rodičov žiakov prosím o spoluprácu pri zabezpečení tejto domácej prípravy žiakov, apelujem na ich rodičovskú autoritu. Zároveň upozorňujem žiakov, že z jednotlivých predmetov budú hodnotení pedagógmi priebežne na základe plnenia zadaných úloh a aj po nástupe do školy, keďže bude potrebné školský rok ukončiť súhrnnou klasifikáciou.
  • Zdôrazňujem všetkým žiakom, aby denne sledovali webovú stránku školy a aplikáciu edupage, prípadne iné digitálne nástroje, či sociálne siete, ak prostredníctvom nich komunikujú so svojimi pedagógmi a aby sa riadili ich usmerneniami.
  • Oznamujem žiakom končiacich ročníkov, že EČ a PFIČ maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov bola v školskom roku 2019/2020 zrušená. Termíny ďalších častí maturitnej skúšky budú stanovené v závislosti od nástupu do školy a opätovného zahájenia vyučovania podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a pokynov MŠVVaŠ SR. Z uvedeného dôvodu požadujem od maturantov zodpovedný a svedomitý prístup k príprave na maturitnú skúšku.

Verím, že spoločným úsilím pedagógov, žiakov a rodičov sa podarí zvládnuť požiadavky vyplývajúce z učebných osnov ŠkVP a úspešne ukončiť prebiehajúci školský rok. Som presvedčená, že žiaci školy sa správajú zodpovedne ku svojmu zdraviu a ku zdraviu iných, dodržiavajú všetky nariadené preventívne opatrenia a pomáhajú, ako môžu a sú schopní.

Zároveň všetkým žiakom, rodičom a ich ďalším rodinným príslušníkom želám, aby v zdraví zvládli túto náročnú situáciu, ktorej aktuálne čelíme.

RNDr. Darina Karvajová, MPH
riaditeľka školy