Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/17294:1-A1810 od 12. októbra 2020 až do odvolania prebieha na SZŠ-EK v Nových Zámkoch dištančné vzdelávanie. V súvislosti s touto zmenou v organizácii vyučovania vydávam ako riaditeľka školy nasledovné usmernenie:

  • Žiadam všetkých žiakov, aby denne sledovali webovú stránku školy a aplikáciu EduPage, kde budú zverejňované aktuálne informácie v súvislosti s realizáciou dištančného vzdelávania a prostredníctvom ktorej s nimi budú komunikovať učitelia.
  • Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín a po dohode s  vyučujúcimi jednotlivých predmetov sa bude realizovať formou online vyučovania prostredníctvom aplikácie ZOOM (program Zoom Client for Meetings si môžete stiahnuť z nasledujúcej stránky: https://zoom.us/download#client_4meeting) v kombinácii so zadávaním dištančných úloh.
  • Žiadam žiakov, aby si do svojich elektronických zariadení, ktoré budú využívať v dištančnom vzdelávaní, nainštalovali aplikáciu ZOOM (postupujte podľa videonávodu: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&amp), prípadne inú aplikáciu podľa pokynu vyučujúceho.
  • Zdôrazňujem žiakom, že počas dištančného vzdelávania je potrebné komunikovať s vyučujúcimi a riadiť sa ich pokynmi a usmerneniami, prípadne kontaktovať triedneho učiteľa pri akomkoľvek probléme.
  • Účasť na dištančnom vzdelávaní je povinná, učitelia budú evidovať žiakov zapojených do online vyučovania. V čase, kedy má žiak príslušný vyučovací predmet podľa rozvrhu hodín (konkrétny deň a časové rozpätie), je povinný sa zúčastniť na online vyučovaní.
  • V priebehu realizácie dištančného vzdelávania bude prebiehať aj skúšanie a testovanie žiakov, budú hodnotení a klasifikovaní. V prípade neúčasti na online vyučovaní a neplnení školských povinností, bude žiak komisionálne preskúšaný.
  • Rodičov žiakov prosím o spoluprácu pri zabezpečení technickej podpory a domácej prípravy žiakov, apelujem na ich rodičovskú autoritu.
  • V prípade, že nemá niektorý žiak v domácom prostredí potrebné technické vybavenie a podporu a z uvedeného, či iného závažného dôvodu, má problém sa zapojiť do dištančného vzdelávania, nech kontaktuje triedneho učiteľa a škola následne zabezpečí zaslanie učebných materiálov poštou.

Verím, že spoločným úsilím pedagógov, žiakov a rodičov sa podarí úspešne zrealizovať dištančné vzdelávanie a zvládnuť požiadavky vyplývajúce z učebných osnov ŠkVP. Som presvedčená, že žiaci školy sa budú správať zodpovedne ku svojmu zdraviu a ku zdraviu iných a dodržiavať všetky nariadené preventívne opatrenia

Zároveň všetkým žiakom, rodičom a ich ďalším rodinným príslušníkom želám, aby v zdraví zvládli túto náročnú a mimoriadnu situáciu.

RNDr. Darina Karvajová, MPH, v. r.
riaditeľka školy