Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Partnerská škola z ČR na našej škole

Partnerská škola z ČRV dňoch od 5. 6. 2017 do 9. 6. 2017 v rámci spolupráce s partnerskou školou v Havlíčkovom Brode sme zrealizovali výmennú stáž žiakov tretích ročníkov v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Žiaci oboch škôl mali možnosť absolvovať súvislú odbornú prax pre nich v zahraničných zdravotníckych zariadeniach. Našu výpravu tvorili šiesti žiaci z III. ZAS a III. ZAM triedy s PhDr. Boženou Laurovou. Zo SZŠ a VOŠ v Havlíčkovom Brode pricestovalo šesť žiakov s Mgr. Ivou Kubátovou. Naša škola v spolupráci so školským internátom pripravila pre hostí bohatý odborný program ako i vyplnenie voľného času. Po príchode a ubytovaní hostí v školskom internáte začal pestrý popoludňajší program prehliadkou školy, odborných učební s výkladom histórie školy, ako aj o súčasných trendoch vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. V rámci odborného programu v ďalších dňoch hostia vo FNsP v Nových Zámkoch navštívili operačné sály, ústav hematológie, oddelenie FBLR a vo štvrtok Centrum hyperbarickej medicíny v Nových Zámkoch. Vo voľnom čase sa naši hostia zoznámili s históriou Nových Zámkov, navštívili katakomby, kalváriu, centrum mesta a parky. Týždeň spoločného programu s našimi hosťami ubehol veľmi rýchlo, priniesol množstvo informácií, zážitkov a obohatil všetkých zainteresovaných účastníkov.

doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.