Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Konferencia o výchove a vzdelávaní

Pripravenosť absolventov stredných škôl

Uplatniť sa na trhu práce

22. októbra 2013 sa v Nitre uskutočnila konferencia pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja o výchove a vzdelávaní. Odborný program organizátori koncipovali v dvoch sekciách, prvá sa venovala Problematike odbornej praxe na stredných školách a prepojenosti stredných škôl so zamestnávateľskými organizáciami. Popoludnie vymedzilo tézy Rozvoja osobnostných kompetencií žiakov stredných škôl potrebných pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

Garantom obohacujúceho stretnutia bol prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., ktorý popísal Odborné vzdelávanie ako spoločný problém školy, rodiny a žiaka. S príspevkom Ako pripraviť žiakov strednej zdravotníckej školy na reálne pracovné prostredie sa predstavili naše milé kolegyne Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD. a Mgr. Renáta Svatošová z partnerskej Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické z Havlíčkůvho Brodu, Českej republiky. Zaujímavými boli príspevky IUVENTY Bratislava, ako aj TREXIMA Bratislava, s. r. o.

Našu školu na konferencii zastúpila pani riaditeľka RNDr. Darina Karvajová, MPH a aktívne prezentovali výsledky realizovaného prieskumu doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. a PaedDr. Tímea Švecová v príspevku Postoje a očakávania budúcich absolventov stredných škôl v súvislosti s ich uplatnením sa na trhu práce.

Záverom uvádzame jeden z odkazov konferencie – snažme sa o renesanciu filozofie, že vzdelanie má byť túžbou a snahou byť múdry a vzdelaný.