Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

IT Akadémia partner

IT AkadémiaNárodný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Naša škola ako IT Akadémia partner spolupracuje na základnej úrovni, ktorá umožňuje:

  • realizáciu ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied.
  • vzdelávanie učiteľov

Výhody pre školu vyplývajúce z Partnerstva v IT Akadémii:

  • Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov
  • Realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania
  • Nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov – popularizačné prednášky, exkurzie, stáže v IT firmách,…
  • Nové popularizačné aktivity pre žiakov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky a ďalšie
  • Získanie medzinárodných certifikátov ECDL pre učiteľov a žiakov

Výhody pre žiakov

  • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
  • osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky, popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
  • rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie bádateľských kompetencií

Výhody pre učiteľov

  • získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky
  • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií
  • spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast

Viac o projekte: itakademia.sk