Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v šk. roku 2018/2019 v študijnom odbore masér, zdravotnícky asistent s vyučovacím jazykom slovenským a zdravotnícky asistent s vyučovacím jazykom maďarským

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vyjadrenia Rady školy zo dňa 31. 01. 2018 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 20. 11. 2017, boli prijaté nasledovné kritériá:

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 10/2017 budú v šk. roku 2018/2019 zriadené:

Študijné odbory

kód názov študijného odboru počet žiakov
5370 M masér 31
5356 M zdravotnícky asistent
(s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským)
62
Spolu: 3 triedy 93 žiakov

 

Termíny konania prijímacích skúšok:

A: ŠTUDIJNÝ ODBOR MASÉR (.pdf)

  • talentové a písomné prijímacie skúšky dňa 09. 04. 2018 (pondelok) od 9.00 hod.

B: ŠTUDIJNÝ ODBOR ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT (.pdf)

  • I. termín prijímacích skúšok dňa 14. 05. 2018 (pondelok)
  • II. termín prijímacích skúšok dňa 17. 05. 2018 (štvrtok)