Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v šk. roku 2019/2020 v študijnom odbore masér, praktická sestra s vyučovacím jazykom slovenským a praktická sestra s vyučovacím jazykom maďarským

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vyjadrenia Rady školy zo dňa 30. 01. 2019 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 07. 01. 2019, boli prijaté nasledovné kritériá:

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

Študijné odbory

kód názov študijného odboru počet žiakov
5361 M praktická sestra (vyučovací jazyk slovenský/vyučovací jazyk maďarský) 62 (31/31)
5370 M masér 20
Spolu: 3 triedy 82 žiakov

 

Termíny konania prijímacích skúšok:

A: ŠTUDIJNÝ ODBOR MASÉR (.pdf)

  • talentové a písomné prijímacie skúšky dňa 19. 03. 2019 (utorok) od 8:00 hod.

B: ŠTUDIJNÝ ODBOR PRAKTICKÁ SESTRA (.pdf)

  • I. termín prijímacích skúšok dňa 13. 05. 2019 (pondelok)
  • II. termín prijímacích skúšok dňa 16. 05. 2019 (štvrtok)