Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

dvojročného pomaturitného kvalifikačného štúdia večerného
v experimentálnom študijnom odbore 5349 N podológ
pre školský rok 2022/2023

V zmysle § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vyjadrenia Rady školy zo dňa 23. 3. 2022 po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 24. 1. 2022, boli prijaté nasledovné kritériá:

I. V zmysle § 69 ods. 1 a v súlade s rozhodnutím ÚNSK, odbor školstva, otvoríme 1 triedu pomaturitného experimentálneho večerného štúdia s počtom žiakov 31.

II. Podmienky pre prijatie na štúdium:

 1. uchádzač zašle kompletnú prihlášku najneskôr do 31.5.2022
 2. uchádzač má dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, uchádzač predloží vysvedčenie o maturitnej skúške,
 3. uchádzač musí splniť zdravotnú spôsobilosť podľa vyhlášky MZ SR č. 364/2009,  ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov  o zdravotnícke študijné odbory
 4. uchádzač v čase prijímacieho konania, ako aj počas celej dĺžky štúdia, musí byť v pracovnom pomere v zariadeniach pedikúry
 5. uchádzač musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku z profilového predmetu biológia – uvedené v bode III.

III. Kritériá na prijímaciu skúšku z profilového predmetu biológia:

 1. prijímacia skúška sa uskutoční z profilového predmetu biológia so zameraním na ľudské telo formou vedomostného testu, v ktorom môže uchádzač získať max. 15 bodov,  
 2. za neprospech sa považuje, ak uchádzač získa 1/3 a menej z maximálne možných bodov, t. j. 5 a menej, takýto uchádzač nemôže byť prijatý, 
 3. anonymita prijímacích skúšok je zabezpečená, každý uchádzač má pridelený kód.

IV. Termín konania prijímacej  skúšky: 21. 06. 2022 o 13:00 hod.

V. Riaditeľka školy zriadila podľa § 67 ods. 1 prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán v zložení:

 1. Mgr. Dávid Szabó - zástupca riad. školy
 2. PhDr. Beáta Bugyíková, PhD. - zástupkyňa riad. školy
 3. PaedDr. Tímea Švecová - zástupkyňa riad. školy

Prijímacia komisia zasadne dňa 21. 06. 2022 o 14:00 hod.

VI. Zápis prijatých uchádzačov bude dňa 21. 06. 2022 o 14:30 hod.