Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

v učebnom odbore sanitár a v študijnom odbore zdravotnícky asistent a masér
pre školský rok 2022/2023

V zmysle § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vyjadrenia Rady školy zo dňa 23.03.2022 po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 24.1. 2022, boli prijaté nasledovné kritériá:

I. V zmysle § 69 ods. 1 a v súlade s rozhodnutím ÚNSK, odbor školstva, otvoríme 5 tried večerného štúdia s počtom žiakov 155 pre odbory:

a) študijné odbory: 

- 5356 N  zdravotnícky asistent,

- 5370 N  masér,

b) učebný odbor:

- 5371 H  sanitár.

II. Podmienky pre prijatie na štúdium:

 1. uchádzač zašle kompletnú prihlášku najneskôr do 31.5.2022, resp. do 30.7.2022,
 2. uchádzač o študijné odbory predloží vysvedčenie o maturitnej skúške,
 3. uchádzač o učebný odbor predloží minimálne vysvedčenie o záverečnej skúške alebo výučný list.
 4. uchádzač musí splniť zdravotnú spôsobilosť podľa vyhlášky MZ SR č. 364/2009,  ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov  o zdravotnícke študijné odbory
 5. v zmysle § 69 ods. 5 budú prijatí bez prijímacích skúšok uchádzači v učebnom odbore 5371 H sanitár, v študijnom odbore 5356 N  zdravotnícky asistent, a v študijnom odbore 5370 N masér, ak počet prihlásených uchádzačov neprevýši stanovený počet.
 6. ak prevýši uchádzač musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku z profilového predmetu biológia – uvedené v bode III.

III. Kritériá na prijímaciu skúšku z profilového predmetu biológia

 1. prijímacia skúška sa uskutoční z profilového predmetu biológia so zameraním na ľudské telo formou vedomostného testu, v ktorom môže uchádzač získať max. 15 bodov,  
 2. za neprospech sa považuje, ak uchádzač získa 1/3 a menej z maximálne možných bodov, t. j. 5 a menej, takýto uchádzač nemôže byť prijatý, 
 3. anonymita prijímacích skúšok je zabezpečená, každý uchádzač má pridelený kód.

IV. Riaditeľka školy zriadila podľa § 67 ods. 1 prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán v zložení: 

 1. Mgr. Dávid Szabó - zástupca riad. školy
 2. PhDr. Beáta Bugyíková, PhD. - zástupkyňa riad. školy
 3. PaedDr. Tímea Švecová - zástupkyňa riad. školy

Prijímacia komisia zasadne  v dňoch 1. 6. 2022 o 9:00 hod. a 22.8.2022 o 8:00 hod.

V. Všetci prijatí uchádzači sa povinne dostavia na zápis dňa 22.8.2022 od 9:00 hod. do 12:00 hod.