Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022 v študijnom odbore masér, praktická sestra s vyučovacím jazykom slovenským a praktická sestra s vyučovacím jazykom maďarským

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 na základe vyjadrenia Rady školy zo dňa 29. 01. 2021 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 25. 01. 2021, boli prijaté nasledovné kritériá:

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022 nasledovne:

Študijné odbory

kód názov študijného odboru počet žiakov
5361 M praktická sestra (vyučovací jazyk slovenský/vyučovací jazyk maďarský) 62
5370 M masér 25
Spolu: 3 triedy 87 žiakov

 

Termíny konania prijímacích skúšok:

A: ŠTUDIJNÝ ODBOR MASÉR (.pdf)

  • I. termín: talentové aj písomné prijímacie skúšky dňa 05. 05. 2021 (streda)
  • II. termín: talentové aj písomné prijímacie skúšky dňa 12. 05. 2021 (streda)

B: ŠTUDIJNÝ ODBOR PRAKTICKÁ SESTRA (.pdf)

  • I. termín prijímacích skúšok dňa 03. 05. 2021 (pondelok)
  • II. termín prijímacích skúšok dňa 10. 05. 2021 (pondelok)