Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Kritériá pre prijatie uchádzačov o denné štúdium do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021 v študijnom odbore masér, praktická sestra s vyučovacím jazykom slovenským a praktická sestra s vyučovacím jazykom maďarským

V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe vyjadrenia po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 06. 05. 2020, boli prijaté nasledovné kritériá:

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 nasledovne:

Študijné odbory

kód názov študijného odboru počet žiakov
5361 M praktická sestra (vyučovací jazyk slovenský/vyučovací jazyk maďarský) 62
5370 M masér 25
Spolu: 3 triedy 87 žiakov

 

Termín zverejnenia výsledkov prijímacích skúšok: 25. 05. 2020

A: ŠTUDIJNÝ ODBOR MASÉR (.pdf)
B: ŠTUDIJNÝ ODBOR PRAKTICKÁ SESTRA S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM (.pdf)
C: ŠTUDIJNÝ ODBOR PRAKTICKÁ SESTRA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (.pdf)