Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Študijné odbory

 1. štvorročné denné štúdium pre absolventov ZŠ - 5356 M zdravotnícky asistent:
  1 trieda s vyučovacím jazykom slovenským
  1 trieda s vyučovacím jazykom maďarským
   
 2. štvorročné denné štúdium pre absolventov ZŠ - 5370 M masér:
  1 trieda s vyučovacím jazykom slovenským
   
 3. externé štúdium v odbore:
  • 5371 H učebný odbor sanitár
   • 1-ročné štúdium - pre absolventov strednej školy (výučný list/maturitné vysvedčenie). Vyučujú sa len odborné predmety. Štúdium končí záverečnou skúškou.
     
  • 5356 N študijný odbor zdravotnícky asistent
   • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium - pre absolventov strednej školy s maturitou. Štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov.
     
  • 5370 N študijný odbor masér
   • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium - pre absolventov strednej školy s maturitou. Štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov.

Dôležité informácie:

 • prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi – o zdravotnej spôsobilosti vykonávať zdravotnícke povolanie;
 • vyplniť všetky osobné údaje na prihláške a spolu s prílohami uvedenými dolu na prihláške treba zaslať na adresu školy alebo priniesť osobne na sekretariát do 28. augusta;
 • prihlásiť sa nedá cez email;
 • ak prihláška nebude vyplnená lekárom alebo nebude doložená niektorá z uvedených príloh, nezaradíme uchádzača do prijímacieho konania;
 • kritériá budú zverejnené najneskôr do 20. mája;
 • zápis uchádzačov sa uskutoční v druhej polovici júna;
 • štúdium prebieha spravidla v čase od 7:00 do 15:00 dva dni v týždni (podľa aktuálneho rozvrhu);
 • na základe Vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e), podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);
 • ďalšie informácie na tel. č.: 035/6400 872 sekretariát