Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Vedenie školy

riaditeľka školy:
RNDr. Darina Karvajová, MPH

zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné predmety:
PhDr. Beáta Bugyíková, PhD.

zástupca riaditeľky školy pre všeobecnovzdelávacie predmety:
Mgr. Dávid Szabó

zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomické činnosti
Ing. Mariana Ferusová