Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Tímea Švecová

Konzultačné hodiny: piatok 7,55 hod.- 10,25 hod. (podľa potreby aj individuálne po dohode so žiakom alebo zákonným zástupcom)

Výchovná poradkyňa na škole plní úlohu školského poradcu predovšetkým pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, sprostredkúva tiež spojenie školy s ďalšími odbornými zariadeniami poskytujúcimi poradenské služby. Jej výchovno-poradenské intervencie sa uskutočňujú za úzkej spolupráce s vedením školy, s triednymi učiteľmi, s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, s vychovávateľmi v školskom internáte a všetkými pedagogickými pracovníkmi školy.

Zameranie pracovnej činnosti výchovnej poradkyne:

 • monitorovanie výchovných a vzdelávacích problémov, ich analýza a riešenie v spolupráci s triednymi učiteľmi a pedagogickými pracovníkmi, vychovávateľmi v ŠI,
 • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov študentov, zlepšenie motivácie k učeniu a štýlov efektívneho učenia sa študentov,
 • práca s nadanými a talentovanými žiakmi i so žiakmi so zmenenou pracovnou schopnosťou, so špecifickými poruchami v učení, s deficitmi v oblasti senzorických funkcií,
 • práca so žiakmi s problémami v správaní a s problémovou dochádzkou do školy,
 • práca so žiakmi zo sociálne – znevýhodneného prostredia, poradenstvo a riešenie osobnostných a rodinných problémov,
 • konzultácie a poradenské intervencie pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri riešení rôznych problémov: výchovno-vzdelávacích, osobnostných, rodinných, atď.,
 • metodické vedenie a usmernenie pedagogických pracovníkov školy a ŠI v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva,
 • spolupráca pri tvorbe a realizácii preventívneho programu školy v prevencii sociálno-patologických javov,
 • participácia na opatreniach a aktivitách smerujúcich do oblasti ochrany žiakov pred týraním, zanedbávaním a zneužívaním, šikanovaním, kriminalitou a pod.,
 • monitorovanie klímy v škole a v ŠI a uskutočňovanie intervencií k jej zlepšeniu, k podpore tvorivosti, pozitívnej motivácie, akceptácie a bezpečia, vytváranie multikultúrneho prostredia na škole,
 • profesijné poradenstvo pri výbere ďalšieho štúdia a vzdelávania na VŠ, pri možnostiach sebarealizácie v praxi a uplatnenia sa v budúcej profesii / rozvoj študijno-profesijných záujmov, aplikácia rôznych poradenských programov pri príprave žiakov pre trh práce /,
 • kariérne poradenstvo pre žiakov ZŠ a ich rodičov v súvislosti s výberom štúdia na SZŠ, prezentácia školy a študijných odborov smerom k verejnosti,
 • spolupráca s odbornými inštitúciami pri riešení závažnejších problémov /centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, odborné psychologické služby, psychiatrické ambulancie, centrum výchovnej a psychologickej prevencie/,
 • spoluorganizovanie a koordinovanie celoškolských preventívnych aktivít a kampaní.

Kariérne poradenstvo pre žiakov štvrtého ročníka

Uplatnenie absolventov po skončení školy:

 • zamestnanie v zdravotníckych, v sociálnych, v kúpeľných i v iných zariadeniach,
 • práca v zahraničí v oblasti starostlivosti o človeka,
 • podnikateľská činnosť,
 • vysokoškolské štúdium.

Možnosti ďalšieho štúdia na VŠ v lekárskych a v zdravotníckych študijných programoch:

 • všeobecné lekárstvo
 • zubné lekárstvo
 • ošetrovateľstvo
 • farmácia
 • verejné zdravotníctvo
 • pôrodná asistencia
 • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • fyzioterapia
 • zubná technika
 • rádiologická asistencia
 • zdravotnícke záchranárstvo-urgentná zdravotnícka starostlivosť