Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Žiacka školská rada SZŠ-EK

Žiacka školská rada je osobitným orgánom školskej samosprávy SZŠ-EK v Nových Zámkoch, ktorá je začlenená do štruktúry rád.

Žiacka školská rada - iniciatívny orgán žiackej samosprávy.

Cieľom a poslaním ŽŠR je reprezentovať žiakov SZŠ-EK a zastupovať ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, predkladať vedeniu školy svoje názory i názory žiakov a študentského života v škole, dávať podnety na zlepšenie chodu školy a školského prostredia.

Ďalším cieľom ŽŠR je podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, organizovať a koordinovať mimoškolské akcie a prichádzať s návrhmi. Mimoškolskú časť práce tvoria najmä kultúrne a športové podujatia (imatrikulácia, kultúrny program na DOD, vianočný program, valentínska diskotéka, II. školský ples, futbalový turnaj, volejbalové zápasy), ktoré sú určené nielen pre žiakov, ale aj pedagógov školy.

V školskom roku 2016/2017 Žiacka školská rada pracuje v zložení: koordinátor ŽŠR, predseda ŽŠR, podpredseda ŽŠR, predsedovia jednotlivých tried a čestní hostia.

PaedDr. Monika Bednárová - koordinátor Žiackej školskej rady

Zuzana Zahoranová II. ZAA - predseda Žiackej školskej rady

Zoltán Pinke III. ZAS - podpredseda Žiackej školskej rady

  1. Dilara Elalmis I. ZAA
  2. Štefan Gábriš I. MAS
  3. Viktória Dobrovodská I. ZAB
  4. Alexandra Gábrišová II. MAS
  5. Fanny Bózsa II. ZAB
  6. Diana Munková III. MAS
  7. Boglárka Szucsová III. ZAM

Čestní členovia:

  1. Bianka Dekyská IV. ZAA
  2. Mikuláš Lakatoš IV. ZAB
  3. Lenka Bondová IV. MAS