Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Štatút Žiackej školskej rady

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I.
Základné ustanovenie

 1. Názov: Žiacka školská rada pri SZŠ-EK
 2. Adresa sídla: Stredná zdravotnícka škola-Egészégügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky

Článok II.
Pôsobnosť a poslanie Žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.
Činnosť Žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcu žiakov do Rady školy.
 7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Žiackej školskej rady. Na platné uznesenie Žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Žiackej školskej rady.

Článok IV.
Zloženie Žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 1. Členmi Žiackej školskej rady sú predsedovia jednotlivých tried na škole.
 2. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.
 3. Zástupcovia tried sa stanú členmi Žiackej školskej rady.
 4. Členovia Žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
 5. Z každej voľby sa robí zápisnica.
 6. Predsedom Žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom Rady školy.
 7. Ak zanikne členstvo v Žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi Žiackej školskej rady sa stanú tí žiaci, ktorí podľa počtu získaných hlasov v nasledujúcich voľbách získajú najväčší počet hlasov.

Článok V.
Práva a povinnosti člena Žiackej školskej rady

 1. Člen má právo:
  1. voliť a byť volený
  2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu Žiackej školskej rady
  3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania Žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať
  4. hlasovať ku všetkým uzneseniam Žiackej školskej rady
  5. predkladať na rokovanie Žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály
 2. Člen Žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena Žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
 3. Člen Žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok VI.
Povinnosti predsedu Žiackej školskej rady

 1. Predseda Žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Žiackej školskej rady a koná v jej mene.
 2. Predseda Žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia Žiackej školskej rady.
 3. Predseda Žiackej školskej rady sa zúčastňuje na zasadnutí Rady školy.

Článok VII.
Hospodárenie Žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

Článok VIII.

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Žiackej školskej rady dňa 2. 9. 2003 a od toho dňa nadobúda účinnosť.