Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

“Clil v pohybe” na stredných odborných školách v rámci EU

Projektový tím na SZŠ NZ:
PaedDr. Jozef Filo
PaedDr. Alena Sádovská

Podstatou projektu je výmena pracovných skúseností pri práci s CLIL modulmi, podpora motivácie výučby a učenia sa v cudzom jazyku spoločne s našimi žiakmi.

Trvanie projektu:
- školský rok 2014/2015 a školský rok 2015/2016
Predmety:
medzipredmetové vzťahy, Európske štúdie, zdravotnícke predmety, informatika, IKT, sociálne štúdiá a sociológia
Jazyk projektu:
anglický jazyk
Vek žiakov:
15 - 20
Použité nástroje:
Chat, e-mail, Fórum, iný softvér (Powerpoint, video, fotografie, obrázky a kresby), projektový denník, Twinspace, Video konferencia, virtuálne vzdelávacie prostredie (komunity, virtuálne hodiny, ...)

Ciele projektu:
Vychutnať si so študentmi a učiteľmi z iných európskych krajín jedinečnú atmosféru učenia sa a vyučovania prostredníctvom anglického jazyka. Cieľom je, aby žiaci opustili svoju komfortnú zónu pasivity počas vyučovacích hodín, a aby sa stali istejšími v procese svojho učenia sa spolu s ostatnými európskymi spolužiakmi. Propagovať viaceré výhody učenia sa v druhom jazyku (L2), ktoré žiakom poskytujú zvýšenie svojich trhových a sociálnych zručností. Podporiť žiakov pri učení sa prostredníctvom videa, textov, prezentácií, plagátov, aktivít kritického myslenia, hrania rolí v procese osvojovania si cudzieho jazyka zábavnou a podnetnou formou. Zvýšiť povedomie o kultúre, humanizácii v zdravotníckom procese a rozvíjať jemné zručnosti pri práci s pacientom a príbuznými. Vytvoriť tzv. “učiteľský tím CLIL” z radu učiteľov anglického jazyka a iných predmetov z rôznych európskych krajín za účelom zdieľania výučbových a vzdelávacích skúseností. Zdieľať medzi jednotlivými krajinami doteraz spracované CLIL moduly. Stimulovať budúce pracovné miesta, v ktorých budú naši žiaci rozvíjať svoju prácu. Podporiť európske tímy učiteľov CLILu, profesijný rozvoj európskeho CLILu, vyskúmnú sieť CLILu a zvýšiť povedomie ohľadne používania metodiky CLIL.

Pracovný postup:

ROK 1
1) Úvod. Každý partner zo zúčastnených škôl predstaví svoju školu a svoje skúsenosti v oblasti CLIL.
2) Zdieľanie. Učitelia si vzájomne vymenia a sprostredkujú, následne prediskutujú moduly CLIL, ktoré doteraz vytvorili a používali. Učitelia si medzi sebou vymenia užitočné webové stránky pre každú oblasť záujmu a navrhnú užitočné a voľne dostupné programy, ktoré budú k dispozícii na stiahnutie. Učitelia sa budú venovať otázke, ako efektívne spracovať, prebrať a spracovať text z webovej stránky. Učitelia si vymenia ukážkové cvičenia a aktivity, ktoré bude možné používať na hodinách CLIL. Učitelia sa budú podrobnejšie venovať procesu hodnotenia.
3) Plánovanie & Spracovanie. Učitelia vytvoria univerzálny formát CLILu, ktorý bude možné použiť pri tvorbe CLIL modulov. Učitelia budú pracovať v tímoch, a to podľa predmetov, ktoré učia a podľa oblastí zamerania ich školy. Jednotlivé pracovné tímy sa budú podieľať na tvorbe a vyhodnotení modulov CLIL. Učitelia vypracujú a vytvoria univerzálny systém hodnotenia a vyhodnotenia modulov. Učitelia si vzájomne vymenia nápady a postupy realizované pri svojej výskumnej činnosti a práci s tvorbou CLIL modulov a zároveň pripravia krátky výskumný projekt, ktorý bude použitý na každej škole.

ROK 2
1) Úvod. Žiaci z každej partnerskej školy sa predstavia na eTwinningovej platforme a vymenia si svoje očakávania ohľadne aktivít CLIL.
2) Realizácia. V každej triede sa spustí implementácia vypracovaných modulov CLIL.
3) Vyhodnotenie. Výskomno-realizačná aktivita. Analýza a prediskutovanie získaných dát. Žiaci vyhodnotia aktivity, na ktorých sa aktívne zúčastňovali. Záverečné / formatívne hodnotenie a spracovanie výsledkov (hodnotiace tabuľky).

Očakávané výsledky:
Moduly CLIL budú implementované na jednotlivých stredných odborných školách. Podpora budúceho pracovného prostredia prostredníctvom simulačných aktivít na báze metodiky CLIL. Výmena a zdieľanie skúseností s CLILom za účelom zlepšenia a zefektívnenia spoločného vzdelávacieho procesu. Priateľstvá a budúca spolupráca na ďaľších projektoch. Spolupráca pri implementácii metodiky CLIL a zlepšenie vzájomných vzťahov medzi európskymi strednými odbornými školami.