Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Mobilitného projektu s názvom „Stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon profesie“ sa zúčastnili v školskom roku 2014/2015 žiaci tretieho ročníka, odboru masér a zdravotnícky asistent.

Cieľom projektu bolo posilniť európsku dimenziu, skvalitniť odborné a jazykové zručnosti a schopnosti výmenou skúseností. Žiaci absolvovali dvojtýždennú odbornú stáž v zdravotníckych zariadeniach v Londýne vo Veľkej Británii.

Výstupom zo stáže sú cenné informácie a skúsenosti, ktoré ďalej poslúžia na inováciu učebných osnov a školského vzdelávacieho programu. Prínosom tohto projektu je aj pridaná hodnota v schopnosti samostatne pracovať v cudzom prostredí, v komunikácii a vo vyhodnotení svojej práce a porovnaní rozdielov zdravotníckeho pracovníka.

Náš projekt a informácie o ňom v anglickom jazyku nájdete aj na oficiálnej stránke VALOR - Diseminačnej platforme programu Erasmus+:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/b12e0a9e-c897-429a-84b0-0806b68bb68d

Písalo sa o nás

Naše výstupy z projektu

  • po príchode z Londýna sme dňa 18. 05. 2015 na školskej konferencii Erasmus+ prezentovali svoje zážitky formou prezentácii v powerpointe pred našimi spolužiakmi a učiteľmi,
  • po celý čas našej stáže sme si viedli podrobné denníky a pracovné listy, kde sme si všetko počas stáže do detailu zaznamenali,
  • naša partnerská organizácia v Londýne nás pochválila, že sme boli veľmi dobre pripravení na stáž a aj počas stáže, a za našu snahu a dobré výsledky dostal každý z nás certifikát,
  • na škole máme Erasmus+ nástenku s informáciami o našom projekte,
  • na konci školského roka nám škola slávnostne odovzdala medzinárodný certifikát Europass Mobilita, kde sú uvedené všetky naše schopnosti a zručnosti, ktoré sme na stáži získali, a ktoré sme si precvičili,
  • väčšina z nás dostala od svojho zamestnávateľa v Londýne odporúčací list, ktorý nám pomôže pri hľadaní si svojho budúceho povolania.