Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Informácie povinne zverejňované podľa § 5 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 7, ods. 9 Zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú k dispozícii na sekretariáte školy (miestnosť č. 108).

Školský vzdelávací program

Výchovný program školského internátu (pdf)

Školský poriadok (pdf)

Školský poriadok školského internátu (pdf)

Smernica na hodnotenie a klasifikáciu žiakov (pdf)