Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Comenius Regio: Priebeh realizovaných mobilít

Mobilita 18.-19.11.2013

18.11.2013
- prezentácie zapojených inštitúcii, partnerov projektu na Úrade NSK v Nitre, SK
- prejednávanie tém projektu: diskusia o regionálnej problematike zdravotníctva, porovnanie vzdelávacích systémov

19.11.2013
- Deň otvorených dverí na SZŠ NZ, tvorba záverov z mobility, príprava materiálov na prezentačné DVD

Mobilita 11.-12.12.2013

11.12.2013
- prezentácie zapojených inštitúcii a partnerov na MSK - Krajský úřad v Ostrave, CZ
- prejednanie aktivít a harmonogramu projektu
- nadstavenie spoločných termínov pre rok 2014
- spoločná diskusia o regionálnej problematike zdravotníctva na stranách MSK a NSK
- porovnanie vzdelávacích systémov partnerských škôl

12.12.2013
- Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole Opava, CZ
- prezentácia a predstavenie školy
- ukážka hodiny psychológie
- ukážka hodiny prvej pomoci
- diskusia partnerov a príprava materiálov na DVD

Mobilita 27.-29.01.2014

27.01.2014
- prezentácia zapojenej inštitúcie: Nemocnice s poliklinikou Havířov, CZ

28.01.2014
- prezentácia a predstavenie školy: Střední zdravotnická škola Karviná, CZ
- ukážka hodiny ošetrovateľstva a psychológie
- diskusia partnerov a príprava materiálov na DVD

29.01.2014
- projektový deň: Střední zdravotnická škola Opava
- projektový deň NIS

Mobilita 05.-07.03.2014

05.03.2014
- návšteva pracovísk praktického vyučovania na SZŠ NZ, SK
- ukážky hodín z predmetov: základy ošetrovania a asistencie, rekondično-relaxačné cvičenia, masáže
- prezentácia a diskusia k témam projektu (študijný odbor Masér, Zdravie a voda, Zdravie a víno)
- spoločná diskusia k ukážkam hodín a prezentáciám

06.03.2014
- návšteva pracovísk praktického vyučovania na SZŠ NR, SK

07.03.2014
- prezentácia zapojenej inštitúcie: Fakultná nemocnica Nitra, SK

Mobilita 04.-06.06.2014

04.06.2014
- záverečné maturitné skúšky na Strednej zdravotníckej škole v Karvinej, ČR

05.06.2014
- záverečné praktické skúšky z odboru “ošetrovateľ” na chirurgickom oddelení Slezkej nemocnice v Opave, ČR

06.06.2014
- prehliadka pracovísk: Slezká nemocnica Opava, ošetrovateľské múzeum

Mobilita 24.-26.09.2014

24.09.2014
- SZŠ Nové Zámky - diskusia o výsledkoch predchádzajúcej mobility a ich aplikácie
- prezentácie, diskusia a komparácia SR a ČR systému starostlivosti na tému “paliatívna a hospicová starostlivosť”
- návšteva Hospicu sv. Františka z Assissi v Palárikove

25.09.2014
- Súťaž prvej pomoci pod gesciou SZŠ Nitra

26.09.2014
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Nitra - zhodnotenie spolupráce projektu
- diskusia o využití výsledkov z mobilít v rámci praxe
- príprava výstupov z projektu
- dikusia na témy: Možnosti uplatnenia žiakov v praxi, Typy zdravotnícko-sociálnych zariadení

Mobilita 10.-12.11.2014

10.11.2014
- spoločné rokovanie na Strednej zdravotníckej škole v Karvinej, ČR na tému: uplatnenie prvkov bazálnej stimulácie vo vyučovacom procese (prezentácia na danú tému, praktické ukážky v odbornej učebni, praktické ukážky využitia sady pre simuláciu zranenia pri výučbe prvej pomoci)

11.11.2014
- spoločné rokovanie v Nemocnici s poliklinikou v Havířově, ČR (prezentácia BIO BOXu, ochranných odevov, názorná ukážka bio boxu)
- dobrovoľnícky program v nemocnici, stretnutie s dobrovoľníkmi, stretnutie so zástupcami ADRY
- návšteva Domova pro seniory “Helios” Havířov

12.11.2014
- návšteva a rokovanie v Rehabilitačnom ústave Hrabyně, ČR (prezentácia rehabilitačného ústavu, prehliadka areálu a pracovísk)
- návšteva Pamätníka II. svetovej vojny
- spoločná diskusia partnerov a príprava DVD