Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky


Štatút (pdf) Plán činnosti (pdf)


Školský špecialista v oblasti využívania knižničných a informačných služieb pre potreby výchovy a vzdelávania, aktualizačného vzdelávania, sebarozvoja žiakov, PZ a OZ: PaedDr. Monika Bednárová

Knižnica je otvorená:
Streda 12:30 - 13:30
Štvrtok -12:30 - 13:30

Školská knižnica je súčasťou našej školy. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu.

Školská knižnica je tvorená učiteľskou knižnicou a žiackou knižnicou.

Učiteľská knižnica disponuje s knižnými jednotkami. Navštevujú ju všetci pedagogickí pracovníci, ktorí si vypožičiavajú metodické príručky na vyučovanie svojich predmetov a odborné knihy potrebné pre svoj odborný rast.

Žiacka knižnica je otvorená každý pondelok, utorok a stredu. Navštevovať ju môžu všetci žiaci našej školy, ktorí si chcú rozšíriť svoj vedomostný obzor.

Naša knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov školy.

Projekt národnej licencie pre elektronické informačné zdroje EBSCO

Koordinátor EBSCO: PaedDr. Jozef Filo

Knižničná databáza je dostupná na webovej stránke:
http://search.ebscohost.com

V rámci tohto projektu je možné prezerať si elektronické zdroje, v ktorých môžete nájsť prevažne zahraničné, ale aj slovenské odborné časopisy, články a pod.

O projekte Národnej licencie pre elektronické informačné zdroje (EIZ)

Autorom je Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine. Je to unikátny projekt, ktorý funguje na Slovensku už 15 rokov. V rámci tohto projektu je možné využívať všetky akademické, vedecké, verejné, špeciálne knižnice a elektronické informačné zdroje úplne zadarmo. SNK nakupuje národnú licenciu pre licencované EIZ. V súčasnosti je do tohto projektu zapojených 121 knižníc na Slovensku.

Pre prístup k databázam stačí kliknúť na nasledovný link:
http://search.ebscohost.com

Zoznam knižníc, ktoré sú zapojené do projektu je možné si pozrieť tu:
http://www.snk.sk/sk/zbierky-a-zdroje/elektronicke-informacne-zdroje-a-databazy/narodna-licencia-ebsco-databaz/kniznice.html

Na nasledujúcom odkaze sa nachádza elektronická brožúra s prehľadom a popisom databáz, ktoré sú dostupné v rámci Národnej licencie EBSCO na Slovensku:
www.ebsco.com/brochure/sk