Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Školská psychologička: Mgr. Barbora Kollárová

Kontakt: 

prostredníctvom Edupage
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 0903 429 298 (v čase od 7:30-15:30)

Kde ma nájdete?

kancelária na prízemí – pri učebni informatiky

Konzultačné hodiny:

pondelok: 7:55 hod. – 11:20 hod.
streda 10:35 hod. – 12:10 hod.
štvrtok 7:55 hod. – 15:05 hod.
piatok 7:55 hod. – 14:15 hod.

(podľa potreby aj individuálne po dohode so žiakom alebo zákonným zástupcom)

Školská psychologička ako odborný zamestnanec poskytuje na škole odborné psychologické služby, jej pracovnú činnosť a kompetencie stanovuje súčasne platná legislatíva nasledovne:

Školský psychológ v škole a v školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie poskytuje:

A/ poskytuje psychologickú diagnostiku detí a žiakov, krízovú intervenciu, terapeutickú intervenciu a odbornú pomoc deťom a žiakom v rámci psychologickej intervencie,
B/ poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,
C/ poskytuje deťom, žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
D/ poskytuje psychologickú prevenciu, intervenciu a krízovú intervenciu zameranú na podporu duševného zdravia detí, žiakov a učiteľov v školách,
E/ poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie,
F/ podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami /Zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.

Školská psychologička na škole poskytuje psychologické služby vo viacerých oblastiach. Plní úlohu školského poradcu pri riešení aktuálnych problémov, sprostredkúva tiež prepojenie školy s ďalšími odborníkmi angažujúcimi sa v starostlivosti o mládež, najmä s CPP, so sociálnou kuratelou ÚPSVaR v regióne, prípadne s pediatrom či pedopsychiatrom. Odborná činnosť školskej psychologičky sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi, s výchovným poradcom školy, s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, s vychovávateľmi v školskom internáte a všetkými pedagogickými pracovníkmi školy, samozrejme za podpory vedenia školy; rovnako aj s rodičmi, či inými zákonnými zástupcami žiaka, pokiaľ prejavia záujem o spoluprácu. 

Pracovná činnosť školskej psychologičky na SZŠ - EK v Nových Zámkoch sa zameriava na plnenie úloh v nasledovných oblastiach:

A/ v oblasti riešenia problémov a ťažkostí žiakov v učení,
B/ v oblasti riešenia problémov a ťažkostí žiakov v správaní,
C/ v oblasti sociálnych vzťahov v triedach,
D/ v oblasti psychohygienických podmienok v škole a optimalizácie vyučovacieho procesu.

Pri riešení problémov v uvedených oblastiach uskutočňuje činnosť preventívnu, identifikačno-diagnostickú, konzultačno-poradenskú a intervenčnú s využitím metód a postupov školskej psychológie.