Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Zahraničná stáž mladých zdravotníkov SZŠ-EK Nové Zámky v Londýne

V rámci projektu Erasmus+ dostalo pätnásť žiakov tretieho ročníka Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch, študijných odborov zdravotnícky asistent a masér možnosť absolvovať zahraničnú stáž vo Veľkej Británii v čase od 05. 04. - 18. 04. 2015. Všetci žiaci sa úvodom svojej stáže zúčastnili priamo v Londýne školenia bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, aby sa vyhlo prípadným rizikám zranení na určených pracoviskách. Cieľom pracovných zaradení žiakov bolo rozšíriť si a upevniť odborné kompetencie v oblastiach, ktoré priamo súvisia s ich študijným zameraním. Zároveň stáž dopomohla žiakom získať väčšiu dôveru pri komunikácii v anglickom jazyku.

Žiaci boli umiestnení na rôznych pracoviskách, kde pracovali ako súčasť pracovného tímu a boli pod dohľadom určeného supervízora, alebo mentora. Žiaci mali príležitosť oboznámiť sa s pracovnou disciplínou a pracovnými postupmi, novou kultúrou, mohli si precvičiť a nadobudnúť nové pracovné zručnosti pri každodennej starostlivosti o klientov v zdravotníckych zariadeniach. Vo všetkých zariadeniach boli určení manažéri, ktorí boli zodpovední za monitoring a dohľad nad žiakmi. Manažéri pripravovali žiakom denné úlohy, pričom monitorovali a hodnotili pokrok žiakov pri práci na pracovisku.

Stáž v Londýne v rámci projektu Erasmus+ motivovala žiakov učiť sa anglický jazyk, pričom si uvedomili dôležitosť a význam jazykových zručností v kontexte pracovného zaradenia. Vo svojom voľnom čase pripravili doprevádzajúci učitelia žiakom bohatý kultúrny program, v rámci ktorého mohli žiaci navštíviť množstvo známych, zaujímavých a významných kultúrnych pamiatok v Londýne.

Zahraničná stáž v Londýne skončila pre žiakov získaním zahraničného certifikátu od nášho projektového partnera ako nástroja pre uznanie dosiahnutých jazykových a odborných zručností. Žiaci poskytli priebežnú a záverečnú spätnú väzbu formou dotazníkov, pracovných listov a osobných konzultácii, kde vyjadrili svoje zážitky a skúsenosti zo všetkých oblastí svojej stáže - pobyt v hostiteľských rodinách, pracovné zaradenia, komunikácia v anglickom jazyku, pracovné skúsenosti počas pracovného dňa a kultúrny-voľnočasový program. Po vyhodnotení všetkých informácii je zrejmé, že je potrebné neustále prehlbovať a zdokonaľovať jazykové a odborné zručnosti stážistov, pretože praktická stránka používania cudzieho jazyka vedie žiakov ku sebadôvere a zvýšeniu schopnosti konkurencie na pracovnom trhu.

Na záver môžeme konštatovať, že realizovaný projekt významne prispel k budovaniu povedomia v rozdieloch pracovných štýlov rôznych európskych krajín. Snahu a odhodlanie našich žiakov slávnostne odmeníme udelením Europass certifikátu na záver školského roka.

Kde sme praxovali v Londýne (zoznam firiem)

Katarina Andelova - Frithwood Nursing
Klaudia Deakova - Carrick House
Edin Muftic - Frithwood Nursing
Michal Nemeth - The Northwood Nursing Home
Michaela Vargova - The Northwood Nursing Home
Cyntia Vizdakova - Eastbury Nursing Home
Juraj Sovic - Carrick House
Jan Hajnus - Eastbury Nursing Home
Henrieta Szakalosova - Seymour House - Northwood
Nikoleta Turancikova - Rela Goldhill Lodge
Boglarka Farkas - Knights Court Nursing Home
Petra Lukuvkova - Knights Court Nursing Home
Jennifer Keszeliova - Rela Goldhill Lodge
Simona Tinakova - Oakleigh House Nursing Home
Michaela Marencakova - Oakleigh House Nursing Home

Čo sme si uvedomili? (postrehy žiakov zo stáže ...)

  • že všetka tá námaha a príprava na stáž stála zato a mala svoj zmysel,
  • že ďakujeme pánovi profesorovi Filovi a pani profesorke Ďurišovej-Vankovej, že nás pripravili na stáž, a že počas stáže nám boli oporou, pomáhali nám s našimi problémami, mohli sme sa na nich spoľahnúť a pripravili nám v Londýne nezabudnuteľný a bohatý program,
  • predovšetkým, že sme Európania, a že v súčasnosti je pre nás prínosné byť v Európskej únii, lebo môžeme voľne cestovať po svete,
  • že sa musíme viac učiť cudzie jazyky,
  • že keď sme porovnávali naše získané zdravotnícke kompetencie u nás a v zahraničí zistili sme, že má zmysel študovať, ale určite sa chceme a musíme ďalej zdokonaľovať,
  • že aj iné kultúry nás môžu obohatiť,
  • že máme reálnu možnosť zamestnať sa v zahraničí,
  • že po absolvovaní stáže si vieme reálnejšie predstaviť, čo to znamená byť dospelý a chodiť denne do práce,
  • že sa chceme vrátiť späť do Londýna,
  • a hlavne, že sme vďační, že nám naša škola umožnila zažiť a absolvovať túto stáž, na ktorú nikdy nezabudneme!