Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“

Hlavné ciele:

 • Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania
 • Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM
 • Vytvorenie databáz testov a úloh (Banka úloh a testov) – približne 30.000 úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií
 • Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh
 • Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR

Prínos pre školu:

 • Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy
 • Podpora autoevalvácie školy
 • Zvýšenie prestíže školy
 • Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh

Prínos pre pedagóga:

 • Možnosť tvorivo sa podieľať na príprave elektronických testov a úloh
 • Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
 • Moderný, rýchly a softvérovo bezpečný spôsob hodnotenia žiakov
 • Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť žiakmi písaného textu

Prínos pre žiaka:

 • Rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí
 • Atraktívnejšia forma hodnotenia