Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

„Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce“

Program Erasmus+ zlepšuje kvalitu odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe prostredníctvom absolvovania zahraničných stáží. Naša škola využila túto príležitosť pre žiakov a zamestnancov a podala mobilitný projekt s názvom „Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce“. Keď bude naša prihláška kladne ohodnotená,  tak sa zahraničnej stáže zúčastnia 15 žiaci tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent.

Cieľom projektu je posilniť odborné kompetencie žiakov nielen v prostredí európskej dimenzie, ale aj skvalitniť odborné a jazykové zručnosti a schopnosti výmenou pracovných skúseností a nadviazať kontakty s potencionálnymi zamestnávateľmi.

Osvojenie si odborných vedomostí, zručností, kompetencií, odbornej terminológie, rozvíjanie samostatnosti pri získavaní nových informácií, zdravé sebavedomie, spoznávanie a rešpektovanie aspektov rôznych kultúr pri ošetrovateľských výkonoch je prvým krokom do úspešnej a napĺňajúcej profesie zdravotníckeho asistenta.

Momentálne čakáme na schválenie od SAAIC – Národnej agentúry. Zahraničná stáž sa potom uskutoční v spolupráci so sprostredkovateľskou organizáciou ADC College v Londýne.