Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Harmonogram plánovaných aktivít v oblasti prevencie sociálno – patologických javov
v školskom roku 2021/2022

(realizácia plánovaných aktivít bude závisieť od aktuálneho vývoja
epidemiologickej situácie a platných opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19)

September:
a) preventívne aktivity zamerané na rozvíjanie sebapoznávania, sebahodnotenia a osobnostných kompetencií podporujúcich odolnosť jedinca voči psychickej záťaži a rôznym problémom /nešpecifická prevencia/ s cieľom facilitovať utváranie zdravých interpersonálnych vzťahov v novovzniknutých triednych kolektívoch

 • žiaci I. ročníka
 • metódy a techniky SPV
 • lektor: školský poradca

b) prednáška na tému „Nediskriminácia “ zameraná na poskytnutie poznatkov z problematiky ochrany a dodržiavania ľudských práv s cieľom formovať tolerantné postoje k iným a prekonávať predsudky, prevencia prejavov extrémizmu, radikalizmu, xenofóbie a diskriminácie v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v Bratislave

 • žiaci II. ročníka
 • prednáška, diskusia a interaktívne aktivity
 • lektori: odborníci zo SNSĽP v Bratislave, koordinátor pre ľudské práva a pre prevenciu extrémizmu a radikalizmu

c) prednáška a diskusia na tému „Nebezpečenstvá extrémizmu a rasizmu“ – so zameraním na poskytnutie základných poznatkov z problematiky prevencie extrémizmu, rasizmu a xenofóbie s cieľom upriamiť pozornosť na dodržiavanie ľudských práv, formovať postoje žiakov v súlade s princípmi demokracie, humanizmu a tolerancie v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v Bratislave

 • žiaci I. ročníka
 • prednáška, diskusia, prezentácia
 • lektor: odborníci zo SNSĽP v Bratislave, koordinátor pre ľudské práva a pre prevenciu extrémizmu a radikalizmu

Október:
a) preventívne aktivity pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia s cieľom formovať pozitívne a zodpovedné postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, s dôrazom na psychické zdravie, poukázať na význam psychohygieny v starostlivosti o duševné zdravie, sprostredkovať základné poznatky o psychických poruchách vyskytujúcich sa v adolescentnom veku, poukázať na problémy duševne chorých ľudí v spoločnosti, atď.

 • žiaci I. ročníka
 • prednášky, diskusie, kazuistiky, interaktívne činnosti, prezentácie
 • lektor: školský poradca

b) prevencia porúch príjmu potravy : mentálnej anorexie a bulímie v rámci aktivít spojených so Svetovým dňom výživy s cieľom predchádzať poruchám v príjme potravy, ako aj experimentovaniu v súvislosti s „diétami“ u adolescentnej mládeže, formovať zodpovedný postoj k vlastnému zdraviu, pozitívny postoj k vlastnému telu a primeraný sebaobraz, atď.

 • žiaci I. a II. ročníka
 • prednáška spojená s prezentáciou a projekciou filmu o poruchách v príjme potravy, následnou diskusiou a interaktívnymi aktivitami
 • lektori: školský poradca v spolupráci s RÚVZ v Nových Zámkoch /Mgr. Klaudia Stehlová/

November:
a) preventívne aktivity zamerané na problematiku látkových a nelátkových závislostí s cieľom formovať pozitívne a zodpovedné postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, odmietavé postoje k zneužívaniu návykových látok, informovať o negatívnych dôsledkoch zneužívania návykových látok na telesné a psychické zdravie, o rizikách nelátkových závislostí, o sociálnych dôsledkoch pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť, atď. v spolupráci s Mestským úradom v Nových Zámkoch

 • žiaci I. ročníka
 • prednáška, diskusia a interaktívne aktivity
 • lektor: Mgr. Bc. Jarmila Šimončičová /Mestský úrad Nové Zámky/

b) filmová projekcia v spolupráci s MKS Mier v Nových Zámkoch v rámci aktivít spojených s Európskym týždňom boja proti drogám

 • žiaci I. a II. ročníka
 • filmová projekcia, následne diskusie so žiakmi
 • koordinátor aktivít: školský poradca

December:
a) preventívne aktivity pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS - zapojenie sa do kampane Červené stužky: tvorba pohľadníc k tematike AIDS, nosenie červených stužiek, rozmanité preventívne aktivity zamerané na prevenciu HIV nákazy a ochorenia AIDS

 • žiaci I. a II. ročníka
 • prednášky, diskusie, interaktívne činnosti, prezentácie
 • lektori: školský poradca, odborní učitelia školy

b) preventívne aktivity „Moje korene – moja rodina...“ zamerané na rozvíjanie sebapoznávania, sebahodnotenia a osobnostných kompetencií podporujúcich odolnosť jedinca voči psychickej záťaži a rôznym problémom, či rizikám /nešpecifická prevencia/

 • žiaci I. ročníka
 • metódy a techniky SPV
 • lektor: školský poradca

Január:
a) preventívny program pre adolescentov zameraný na prevenciu sebapoškodzovania a suicidálneho správania sa s cieľom objasniť etiopatogenézu sebapoškodzujúceho a suicidálneho správania sa, upozorniť na riziká a dôsledky takéhoto správania na psychické a telesné zdravie, poukázať na možnosti odbornej pomoci adolescentom pri „nezvládaní“ vlastných osobných problémov, atď.

 • žiaci II. a III. ročníka
 • prednáška, prezentácie, kazuistiky, diskusie a interaktívne cvičenia
 • lektor: školský poradca

b) prevenčný program „Pravicový extrémizmus“ zameraný na problematiku prevencie extrémizmu, rasizmu a xenofóbie /informácie o histor ickom kontexte vývoja extrémizmu vo svete a u nás, o dôsledkoch extrémistických postojov a správania, najmä s dôrazom na
pravicový extrémizmus, neonacizmus a fašizmus a trestnoprávne aspekty tejto problematiky/ s cieľom upriamiť pozornosť na dodržiavanie ľ udských práv, formovať postoje žiakov v súlade s princípmi demokracie, humanizmu a tolerancie v spolupráci s Mestským úradom v Nových Zámkoch

 • žiaci I. ročníka
 • prednáška, diskusie, filmová projekcia
 • lektor: Mgr. Bc. Jarmila Šimončičová /Mestský úrad Nové Zámky/

c) preventívne aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych vzťahov v triedach a riešenie konfliktov s cieľom pozitívne ovplyvniť klímu triedy a interpersonálne vzťahy, predchádzať možným prejavom šikanovania po realizovanej sociometrii v triednych kolektívoch

 • žiaci I. ročníka
 • metódy a techniky SPV
 • lektor: školský poradca

Február:
a) „Partnerské vzťahy v adolescencii“ - preventívne aktivity z oblasti rodinnej a sexuálnej výchovy zamerané na otázky zodpovednosti pri výbere partnera/partnerky, kritériá výberu partnera, rizikoví partneri; rozchod a jeho prežívanie, otázky vyrovnávania sa s rozchodom, ochrana pred citovým nátlakom a manipuláciou vo vzťahoch, atď.

 • žiaci I. a II. ročníka
 • prednáška, diskusia, interaktívne činnosti, rolové hry
 • lektor: školský poradca

b) preventívne aktivity z oblasti prevencie násilia, agresivity, šikanovania a kyberšikany s cieľom sprostredkovať žiakom poznatky z danej problematiky slúžiace k uvedomeniu si príčin, prejavov, dôsledkov násilného a agresívneho správania, upozorniť ich na formy šikany a kyberšikany, postup pri výskyte, atď. v spolupráci so psychológom z CPPPaP v Nových Zámkoch

 • žiaci I. ročníka
 • beseda, diskusia
 • lektor: PhDr. Zuzana Kajanová /psychologička z CPPPaP v NZ/

c) preventívne aktivity z oblasti prevencie alkoholizmu s cieľom formovať pozitívne a zodpovedné postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, odmietavé postoje ku konzumácii alkoholu, informovať o negatívnych dôsledkoch alkoholizmu na telesné a psychické zdravie, ako aj o sociálnych dôsledkoch pre jedinca, rodinu a spoločnosť, atď.

 • žiaci II. a III. ročníka
 • prednáška spojená s prezentáciou a diskusiou, interaktívne aktivity, nástenný panel
 • koordinátori aktivít: školský poradca, vyučujúci odborných predmetov

Marec:
a) výstava publikácií /odborných, ako aj beletrie/ k problematike drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v rámci mesiaca knihy, prezentácia slohových prác a literárnych pokusov študentov v školskom časopise s danou tematikou

 • žiaci všetkých ročníkov
 • výstava, literárna tvorba
 • koordinátori aktivít: školský poradca, vyučujúci predmetov SJL, SJSL

b) preventívne aktivity z oblasti prevencie delikvencie a kriminality s cieľom sprostredkovať žiakom poznatky slúžiace k zvýšeniu ich právneho vedomia, poučiť ich o prejavoch a dôsledkoch delikventného správania a kriminality mládeže, upozorniť ich na riziká protispoločenského správania vyplývajúce z trestno-právnej zodpovednosti mladistvých, atď. v spolupráci s políciou v Nových Zámkoch

 • žiaci I. a II. ročníka
 • prednáška, prezentácia a diskusia
 • lektor: kpt. Mgr. Miroslav Žichla /Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch/

c) filmová projekcia – sledovanie filmov s antidiskriminačnou tematikou /zamerané na výchovu k dodržiavaniu ľudských práv, prevenciu rasizmu, xenofóbie a diskriminácie/

 • žiaci II. a III. ročníka
 • filmová projekcia, následne diskusie so žiakmi
 • koordinátori aktivít: školský poradca, koordinátor pre ľudské práva a pre prevenciu extrémizmu a radikalizmu

Apríl:

a) preventívne aktivity pri príležitosti Svetového dňa zdravia, súťaž referátov, samostatných prác, príp. projektov žiakov k téme „Zdravý spôsob života“ /v spolupráci s vyučujúcimi odborných predmetov/

 • žiaci všetkých ročníkov
 • literárna tvorba, samostatné práce, referáty, projekty
 • koordinátori aktivít: školský poradca, vyučujúci odborných predmetov

b) multimediálny program alebo výchovný koncert s aktuálnou preventívnou tematikou v spolupráci s niektorou hudobnou, či divadelnou agentúrou

 • žiaci I. a II. ročníka
 • hudobné vystúpenie, následné diskusie so žiakmi
 • koordinátor aktivít: školský poradca

c) preventívne aktivity zamerané na problematiku prevencie domáceho násilia a problematiku prevencie syndrómu CAN s cieľom sprostredkovať žiakom poznatky z danej problematiky slúžiace k ich ochrane pred možným násilím a sexuálnym zneužitím v rodine, či pred ďalšími prejavmi syndrómu CAN a informovať ich o možnostiach pomoci v krízových situáciách, atď. v spolupráci s Mestským úradom v Nových Zámkoch

 • žiaci I. a II. ročníka
 • prednáška, diskusia, interaktívne činnosti
 • lektor: Mgr. Bc. Jarmila Šimončičová /Mestský úrad Nové Zámky/

Máj:
a) filmová projekcia – sledovanie filmov s tematikou drogových závislosti /zamerané na prevenciu zneužívania návykových látok/

 • žiaci I. a II. ročníka
 • filmová projekcia, následne diskusie so žiakmi
 • koordinátor aktivít: školský poradca

b) preventívne aktivity z oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi zamerané na sprostredkovanie informácií v súvislosti s ochranou pred neľudským zaobchádzaním, sexuálnym zneužitím, prostitúciou, otrockou prácou a ďalšími rizikami práce v zahraničí; ako aj na formovanie postojov a zodpovednosti s cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu žiakov na trhu práce v zahraničí v budúcnosti, či iným formám zneužitia počas vycestovania na dovolenku, či brigádu

 • žiaci III. ročníka
 • prednáška, diskusie, interaktívne aktivity, filmová projekcia
 • lektor: školský poradca

Jún:
a) prevencia tabakizmu a alkoholizmu z trestno-právneho hľadiska s cieľom formovať pozitívne a zodpovedné postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, odmietavé postoje k fajčeniu a ku konzumácii alkoholu, s dôrazom najmä na trestno-právnu stránku danej problematiky, upozorniť na porušovanie legislatívy a následné sankcie v súvislosti s fajčením a konzumáciou alkoholu v spolupráci s Mestskou políciou v Nových Zámkoch

 • žiaci I. ročníka
 • prednáška s prezentáciou, diskusia, kazuistiky
 • lektor: Slávka Maceková /Mestská polícia v Nových Zámkoch/

b) preventívne aktivity pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku zamerané na problematiku prevencie tabakizmu s cieľom formovať pozitívne a zodpovedné postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, odmietavé postoje k fajčeniu, informovať o negatívnych dôsledkoch fajčenia na zdravie, atď.

 • žiaci I. a II. ročníka
 • prednáška s prezentáciou, diskusia, interaktívne aktivity, nástenný panel
 • koordinátori aktivít: školský poradca, vyučujúci odborných predmetov

c) prezentácia výtvarných prác, koláží, plagátov žiakov vyjadrujúcich pohľad mladých ľudí na drogy, násilie, sex, atď., spojená so súťažou a výstavou:

 • žiaci I. a II. ročníka
 • výstava, výtvarná a grafická tvorba
 • koordinátor aktivít: školský poradca

Vypracoval: PaedDr. Tímea Švecová, školský poradca
V Nových Zámkoch, dňa 02. 09. 2021