Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Mladý tvorcaMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky zorganizovalo v areáli Výstaviska Agrokomplexu – Nitra v dňoch 21. – 23. júna 2023 jubilejný 30. ročník výstavy Mladý tvorca. Ide o najväčšiu výstavu stredoškolského vzdelávania na Slovensku, na ktorej predstavili školy nielen svoju činnosť, ale aj širokú škálu študijných a učebných odborov, ktoré vyučujú. Cieľom výstavy bolo podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho vzdelávania reflektujúcu na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe, ako aj informovať širokú verejnosť, ale najmä žiakov základných škôl a ich rodičov o ponuke študijných a učebných odborov na jednotlivých typoch stredných škôl. Vystavované výrobky v jednotlivých stánkoch, ale aj výrobky určené na predaj, preukazovali zručnosti a pripravenosť mladej generácie pre trh práce. Počas troch dní konania výstavy sa mládež predstavila aj z inej stránky.

Naša škola sa zapojila do podujatia počas celého trvania. Opakovane sme sa o stánok delili s partnerskou zdravotníckou školou z Havlíčkůvho Brodu. Z našej školy sa podujatia zúčastnili žiaci študijných odborov praktická sestra (Gabriel Faragó, Lucia Kmeťová, Rozi Ludvig, Fanny Ipolyová) a masér (Peter Čurlej, Viktória Štrasáková, Karolína Gažuríková, Vivien Kajanová), ako aj odborní vyučujúci (PhDr. Alenka Pukšová, PhDr., Mgr., Michal Vavro, PhD., PhDr. Helena Szőkeová, MPH, Mgr. Zlatica Kovalčíková a PhDr. Zuzana Bystrická, PhD). Predstavili sme aj nový odbor - podológ, ktorý je na Slovensku vyučovaný len na našej škole. V rámci prezentácie sa poskytovali informácie o možnostiach štúdia na SZŠ – EK v Nových Zámkoch, rozdávali sa propagačné materiály, poskytovalo sa poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, pre verejnosť sa poskytovala klasická masáž / šije a hornej končatiny /, meranie tuku v tele, meranie BMI indexu, meranie krvného tlaku, meranie cukru v krvi.

Posledný deň výstavy boli oceňované školy v rôznych súťažných kategóriách. Bolo pre nás potešujúce prevziať cenu predsedu NSK za najlepšiu expozíciu strednej odbornej školy. Cenu nám odovzdala podpredsedníčka NSK Mgr. Martina Holečková.

Ďakujeme všetkým účastníkom za reprezentáciu školy.

FOTO

PhDr. Zuzana Bystrická, PhD.